એલ. પી. સવાણી સંસ્કારવેલી સ્કૂલ ગુજરાતી તથા દ્વિ ભાષી માધ્યમ એ વિધાર્થીઓ નો સર્વાંગી વિકાસ કરતી સ્કૂલ છે.